1

Harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze sportu

Opublikowano 7 maja 2021


729x308

Aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness

Do 28 maja

 • zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness, w których:
 • prowadzona jest działalność lecznicza przeznaczona dla pacjentów,
 • trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

Od 29 maja do 5 czerwca

 • możliwość prowadzenia działalności pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 15 m² powierzchni – warunek ten nie dotyczy siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz w których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Kluby taneczne

Do 5 czerwca

 • zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Obiekty sportowe

Do 14 maja

 • prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest możliwe wyłącznie w przypadku:
 • sportu zawodowego,
 • zawodników pobierających stypendium sportowe,
 • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 • obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób (ograniczenie dot. amatorskiego uprawiania sportu); w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,
 • basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia basenu albo obiektu
 • obowiązuje zakaz obecności publiczności

Od 15 maja do 28 maja

 • brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych na otwartym powietrzu
 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:
 • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni),
 • a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

Od 29 maja do 5 czerwca

 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:
 • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni),
 • a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych na basenach, w aquaparkach i obiektach sportowych zamkniętych (przy nie większym niż połowa obłożeniu obiektu) pod warunkiem:
 • udostępnia nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie),
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

UWAGA!

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.


Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

www.gov.pl/web/kulturaisport/harmonogram-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-sportu